On 2/28/06, Bob Tanner <basic at us.netrek.org> wrote:
>
> Echo... echo... echo....

Thx... thx... thx...

:-)

Zach